GDPR

Ochrana osobních údajů


Informace o zpracování osobních údajů ve spolku Berlička

Zpracování osobních údajů se řídí Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (EU), ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR).

GDPR nám ukládá povinnost, abychom Vám jako subjektům údajů (tj. těm, o jejichž údaje se jedná), poskytli srozumitelnou a přehlednou informaci, které Vaše údaje a za jakým účelem zpracováváme, jaké máte ve vztahu ke zpracování práva, jaké jsou podmínky a okolnosti zpracování, a spoustu dalších důležitých detailů.

Informace o správci osobních údajů

Jsme spolek, nezisková organizace, založená podle právního řádu České republiky.

Vzhledem k tomu, že můžeme určit, jakými prostředky a za jakými účely budeme Vaše údaje zpracovávat, jsme podle GDPR v roli správce osobních údajů.

Kompletní údaje o správci: 
Název: Berlička, z.s.
Identifikační číslo: 21164002 
Sídlo: Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc 
Rejstříkový soud: Krajský soud v Ostravě 
Spisová značka: L21201 
Rejstřík spolků je přístupný on-line na stránkách www.justice.cz.

Kdy a které Vaše osobní údaje nezpracováváme?

Když navštívíte náš web, nezpracováváme Vaši IP adresu a používáme výhradně technické soubory cookies, které jsou nezbytné pro provoz našich stránek.

Nikdy neoslovujeme subjekty osobních údajů ani veřejnost s marketingovými nabídkami.

Nezpracováváme osobní údaje zvláštní kategorie ve smyslu čl. 9 GDPR, tj. zejména údaje o zdravotním stavu.

Kdo je subjektem námi zpracovávaných osobních údajů, jak je získáváme, za jakým účelem a jaké jsou jejich kategorie?

Osoby, kterým pomáháme

Osobní údaje Vás, kterým pomáháme (potřebných i pečujících), v zásadě zpracováváme pouze ve striktně omezené podobě, pro zabezpečení komunikace. Snažíme se zároveň přísně chránit Vaše soukromí a identitu, proto jsou Vaše osobní údaje pseudonymizovány.

Zpracováváme identifikační údaje (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (adresa, telefonní kontakt, e-mail).

Členové spolku

Údaje o členech spolku získáváme přímo od Vás, z vyplněné přihlášky (v listinné formě nebo on-line na webu). Vaše osobní údaje musíme zpracovávat, aby náš spolek mohl fungovat a Vy mohli plnit naše společné poslání. Pokud s tím souhlasíte, jsou pořizovány Vaše fotografie a videozáznamy za účelem propagace.

Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo OP a ŘP, vzdělání a zaměstnání), kontaktní údaje (adresa, telefonní kontakt, e-mail), fotografie a videozáznamy.

Dobrovolníci

Spolupracujeme s dobrovolníky, kteří nám také pomáhají plnit naše poslání. S dobrovolníky uzavíráme písemné dobrovolnické smlouvy, ve kterých nám předávají své osobní údaje. Své osobní údaje nám dobrovolníci mohou poskytnout i on-line, prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu. Pokud s tím souhlasí, jsou pořizovány jejich fotografie a videozáznamy za účelem propagace.

Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo OP a ŘP, vzdělání a zaměstnání), kontaktní údaje (adresa, telefonní kontakt, e-mail), fotografie a videozáznamy.

Zaměstnanci

Pokud Vás zaměstnáme, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro fungování společnosti. Pokud budeme hledat nové spolupracovníky, zpracováváme osobní údaje uchazečů. Osobní údaje získáváme přímo od Vás, při uzavírání pracovněprávního vztahu, nebo on-line prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu. Pokud s tím souhlasíte, jsou pořizovány Vaše fotografie a videozáznamy za účelem propagace.

Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo OP a ŘP, vzdělání), kontaktní údaje (adresa, telefonní kontakt, e-mail), fotografie a videozáznamy.

Dárci a podporovatelé (třetí strana)

Uzavíráme smlouvy s dárci a podporovateli (třetími stranami, např. poskytovateli služeb apod.). Osobní údaje, které nám poskytují sami v listinné nebo elektronické formě, musíme zpracovávat v nezbytně nutném rozsahu za účelem potvrzení o daru nebo uzavření závazku. Pokud s tím souhlasí, jsou pořizovány jejich fotografie a videozáznamy za účelem propagace.

Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození) a kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mail), fotografie a videozáznamy.

Pokud získáme údaje od někoho jiného než přímo od Vás, neprodleně ho kontaktujeme a poučíme o tom, že jsme osobní údaje získali, uvedeme zdroj, ze kterého pochází, a vysvětlíme, jak s údaji zacházíme.

Jaký je právní základ pro zpracování výše uvedených osobních údajů?

Zpracování údajů osob, kterým pomáháme, zpracováváme na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)), popř. pro splnění smlouvy (čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR) či pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

U členů spolku a dobrovolníků zpracováváme osobní údaje v podobě fotografií a videozáznamu na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a ostatní údaje pro splnění smlouvy (čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR), popř. pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

U zaměstnanců je právním základem zpracování plnění zaměstnanecké smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Některé údaje jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Zpracování údajů uchazečů o zaměstnání je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů jako (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Našim oprávněným zájmem je výběr vhodného kandidáta. Fotografie a videozáznamy zaměstnanců jsou zpracovávány na základě souhlasu (čl. 6 odst.1 písm a) GDPR)

Osobní údaje dárců, podporovatelů a třetích stran zpracováváme pro splnění smlouvy (čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR). Některé údaje jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Pokud nám udělí souhlas, zpracováváme jejich fotografie a videozáznamy (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Kdo je příjemcem osobních údajů?

Vaše osobní údaje nepředáváme, neprodáváme a ani jinak neposkytujeme neoprávněným třetím stranám.

Třetím stranám můžeme Vaše údaje poskytnout pouze v případě, kdy to ukládá zákon.

Když pomáháme, někdy se nevyhneme tomu, abychom předali nezbytné údaje osobě, která nás v našem poslání podporuje (poskytovatel služby, zprostředkovatelé apod.). Poskytnutí osobních údajů je vždy podmíněno souhlasem subjektu (resp. zákonného zástupce) s jeho předáním. Vybíráme naše spolupracovníky, kteří se pak stanou samostatnými správci Vašich údajů, s maximální péčí, abychom zajistili nejvyšší možnou úroveň ochrany Vašich osobních údajů.

Kdo pro nás Vaše údaje zpracovává?

Pro správu Vašich dat používáme informační systémy a vzdálená úložiště (cloud) společnosti Google, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, které poskytují dostatečné záruky (technická a organizační opatření zabezpečení zpracování) k tomu, aby zpracování splňovalo požadavky nařízení GDPR a zároveň byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů. Vaše data nejsou předávána/ukládána mimo EU bez splnění požadavků GDPR (EU-US Data Privacy Framework).

Vaše osobní údaje zpracovává také Nadace Via, Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ 67360114, v rámci portálu www.darujme.cz.

V případě, že souhlasíte s fotografickou nebo video dokumentací, někdy využíváme služeb externích editorů. Se všemi zpracovateli pak uzavíráme zpracovatelské smlouvy o zpracování osobních údajů, zajišťující vysoký standard ochrany Vašich dat.

Jak jsou Vaše osobní údaje chráněny?

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás jednou z hlavních priorit. K ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním využíváme různé technologie, postupy a procesy (technicko organizační opatření zabezpečení zpracování, jako jsou např. logování, šifrování a řízení přístupu).

Poskytnuté osobní údaje například zpracováváme na počítačových systémech a uchováváme v datových úložištích s omezeným přístupem a šifrováním. Pro přenosy osobních údajů v prostředí internetu využíváme pro jejich ochranu šifrování.

Údaje vždy zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro pro splnění účelu.

Osobní údaje osob, kterým pomáháme, jsou pseudonymizovány.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně, ale nejsou předmětem automatizovaného rozhodování nebo profilování.

Po jakou dobu uchováváme osobní údaje?

Pseudonymizované osobní údaje osob, kterým pomáháme, uchováváme po dobu poskytování pomoci a nejdéle do 3 let od dne, kdy bylo poskytování pomoci ukončeno. Poté data anonymizujeme nebo likvidujeme.

Údaje o členech spolku uchováváme po dobu jejich členství ve spolku a nejdéle po dobu 3 let ode dne, kdy přestanou být členy spolku.

Údaje o dárcích, podporovatelích a třetích stranách uchováváme po dobu nezbytnou vzhledem ke konkrétnímu stanovenému účelu nebo do odvolání souhlasu v případě fotografie a videozáznamu.

Údaje zaměstnanců a dobrovolníků uchováváme po dobu nezbytnou podle právních předpisů nebo do odvolání souhlasu v případě fotografie a videozáznamu. Pokud pořádáme výběrové řízení, údaje neúspěšných uchazečů jsou po přijetí vybraného kandidáta likvidovány do 1 měsíce.

Údaje o našich smluvních partnerech (dodavatelích) jsou uchovávány jen po dobu nezbytnou z hlediska daňových a dalších relevantních právních předpisů.

Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?

Abyste nad svými osobními údaji měli maximální kontrolu, můžete ve vztahu k nim uplatnit celou řadu práv. V rámci našich možností poté uděláme maximum proto, abychom vašim žádostem vyhověli. Základní výčet vašich práv najdete v čl. 15 až 22 GDPR a patří mezi ně zejména:

  • Právo získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme (právo na přístup).
  • Právo na opravu Vašich zpracovávaných osobních údajů v případě, že budou nepřesné (právo na opravu) a informace o provedení opravy.
  • Právo na výmaz Vašich osobních údajů v případě, že už údaje nebudou potřebné k účelu, pro který byly zpracovávány, nebo pokud odvoláte souhlas s jejich zpracováním.
  • Právo na omezení konkrétního zpracování osobních údajů a informace o provedení omezení.
  • Právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů.
  • Právo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování na tomto souhlasu založeno.

Vyvineme maximální úsilí, abychom Vám pomohli uplatnit Vaše práva a vyřešit jakékoli dotazy, žádosti, či stížnosti. Za tímto účelem nám prosím zašlete e-mail na gdpr@spolekberlicka.cz, nebo nás kontaktujte na telefonním čísle +420 602 734 626.

Odpovědná osoba: Mgr. Bc. Roman Kalianko, předseda Rady spolku

Informace platná ke dni: 25. 1. 2024

Ver. 240224